Untitled Document
 
Úvod » Projekty a stavebná dokumentácia
 

Projekty a stavebná dokumentácia

Vypracujeme Vám projektovú dokumentáciu stavby, ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, ktorá obsahuje:

  • sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú údaje o stavbe uvedené v žiadosti
  • súhrnnú technickú správu
  • celkovú situáciu stavby (zastavovací plán)
  • vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb
  • stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a časti stavby, polohové a výškové usporiadanie stavby, schematiké vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií, technické zariadenia, úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, požiarnej ochrany a z hľadiskasplnenia základných požiadaviek na stavby
  • statické posúdenie stavby

 

BVT-STAV, s.r.o.
991 27 Kamenné Kosihy, č. 124
IČO: 44 404 506
DIČ: 2022688261, IČ DPH: SK2022688261

tel: +421 915 495 317
tel., fax: +421 47 488 41 48
email: bojtos@bvt-stav.sk

 Copyright © 2012 BVT-STAV